Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
The Beautiful Letdown

Beautiful letdown

Meant To Live
 
Fumbling his confidence and wondering
Why the world has passed him by.
Hoping that he's bent for more
Than arguments and failed attempts to fly.
 
(chorus)
We were meant to live for so much more
Have we lost ourselves?
Somewhere we live inside.
 
Dreaming about providence and
Whether mice and men have second tries.
Maybe we've been living with our eyes half open,
Maybe we've bent and broken.
 
(chorus)
 
We want more than this world's got to offer
We want more than the wars of our fathers
And everything inside screams for second life.
We were meant to live
 
(chorus)
Zrozeni pro život
 
V zápase se sebedůvěrou tápe
Přemýšlí, proč ho minul svět
Doufá, že má na víc než na hádky
A marné pokusy vzlétnout, vzlétnout

(refrén)
Bylo nám dáno žít pro mnohem víc
Copak jsme ztratili sami sebe?
Někde uvnitř nás to žije

O prozřetelnosti si nechává zdát
a jestli myším nebo lidem druhou šanci dát
Možná máme víčka pořád napůl zavřený
Možná jsme byli ohnutý a zlomený

(refrén)


Chcem víc, než tenhle svět může nabídnout
 Chceme víc, než bojovat ve válkách našich otců
A všechno uvnitř volá po novém

(refrén)

 

Dare You To Move
 
Welcome to the planet
Welcome to existence
Everyone's here
Everyone's watching you now
Everybody waits for you now
What happens next?
 
(chorus)
I dare you to move
I dare you to lift yourself up off the floor
I dare you to move
Like today never happened
Today never happened before
 
Welcome to the fallout
Welcome to resistance
The tension is here
Between who you are and who you could be
Between how it is and how it should be
 
(chorus)
 
Maybe redemption has stories to tell
Maybe forgiveness is right where you fell
Where can you run to escape from yourself?
Where you gonna go?
Where you gonna go?
Salvation is here
 
Zvedni se

Vítej na této planetě
Vítej mezi živé
Všichni jsou tady
Všichni se na tebe dívají
Všichni na tebe čekají
Co bude dál?

(refrén)
Zvedni se
Vyzývám tě, aby ses zvedl ze země
No tak, zvedni se
Jako kdyby dnešek nikdy nebyl
Dnešek nikdy nebyl

Vítej mezi odpadlíky
Vítej mezi rebely
Je tady napětí
Mezi tím, kdo jsi a kdy by jsi mohl být
Mezi tím, jak to je a jak to mohlo být

(refrén)

Možná, že o spáse by se dalo dlouho vypravovat
Možná, že odpuštění je tam, kde ho cítíš
Kam chceš před sebou utéct?!
Kam bys šel?
Kam bys šel?
Záchrana je tady
 

 
 
 

Gone
 
She told him she'd rather fix her makeup
Than try and fix what's going on
But the problem keeps on calling
Even with the cell phone gone.
 
She told him that she believes in living
Bigger than she's living now
But her world keeps spinning backwards
And upside down.
 
Don't say so long, you're not that far gone.
Don't spin today away, 'cause today will soon be
 
Gone, like yesterday is gone
Like history is gone
Just try and prove me wrong and
  pretend like you're immortal.
 
She said, he said, live like no tomorrow
Everyday we borrow brings us
One step closer to the edge. Infinity.
Where's your treasure, where's your hope,
If you get the world and lose your soul?
She pretends like she pretends like
  she's immortal.
 
Don't say so long, and throw yourself wrong
This could be your big chance to make-up
Today will soon be
 
Gone, like yesterday is gone
Like history is gone
The world keeps spinning on
You're going, going,
Gone, like summer break is gone,
Like Saturday is gone
Just try and prove me wrong and
  pretend like you're immortal.
 
We are not infinite
We are not permanent
Nothing is immediate
We are so confident in our accomplishments
Look at our decadence.
 
Gone, like Frank Sinatra, like Elvis and his mom,
Like Al Pacino's cash, nothing lasts in this life
Gone, my High School dreams are gone,
My childhood sweets are gone
Life is a day that doesn't last for long.
 
Life is more than money, time was never money
Time was never cash, life is still more than girls.
Life is more than hundred dollar bills and
  roto-tom fills,
Life is more than fame and rock and roll and thrills.
All the riches of the kings end up in will
We've got information in the information age
But do we know what life is outside of our
convenient Lexus cages?
 
She said he said live like no tomorrow
Every moment that we borrow brings us closer
To a God who's never been short of cash
Hey Bono, I'm glad you asked.
Life is still worth living, life is more than we are.
Pryč

Řekla mu, že by si raději zpravila make-up
jak nejlíp to jde
ale  problém v jejím zaměstání
pokračuje
zvlášť když se pokazí telefon.

Řekla mu, že věří v jiný způsob života, 
v lepší než žije teď
ale její slova vyzněla obráceně
a vzhůru nohama.

Neříkej  pořád dokola,  že nejsi pokročilý 
Neodvrhuj dnešek pryč,  protože dnešek brzy příjde 

Pryč, jako včerejšek je pryč
Jako minulost je pryč
Tak to zkus a dokaž mi chyby,
předstírej že jsi nesmrtelný

Řekla, řekl: žij jako kdyby nebyl žádný zítřek
A nepůjčuj si od dneška momentální vysvobození
Každým krokem jsme blíž k hranici nekonečna.
Kde je tvoje bohatství, kde je tvoje naděje
Když vyhraješ svět, ale ztratíš svou duši?
Předstírá, jako kdyby předstírala,
že je nesmrtelná.

Neříkej, že tě to nevyvedlo z míry
Tohle by mohla být velká šance pro make-up
Dnešek přijde brzo

Pryč, jako včerejšek je pryč
Jako minulost je pryč
Svět se pořád točí
A ty jdeš, jdeš
Pryč, jako letní prázdniny jsou pryč
Jako sobota je pryč
Tak zkus a dokaž mi chyby a předstírej, že jsi nesmtelný

Nejsme nekoneční
Nejsme nesmrtelní
Jsme tak přesvědčení o našem úspěchu
Nic není naléhavé
Podívej se na to jak upadáme

Pryč, jako Frank Sinatra, jako Elvis a jeho máti
Jako Al Pacinovy prachy, nic netrvá věčně
Pryč, moje sny o vysoké škole jsou pryč
Moje sladké dětsví je pryč
Život je den, který netrvá tak dlouho

Život je víc než prachy, čas nikdy nebyl peníze
Čas nejde zpoplatnit, život je víc než holky
život je víc než stovky dolarových účtů
Život je víc než sláva a rock  a vzrušení.
Všechno bohatství krále skončí v jednom přání
Máme informace v informované době
Ale víme, jak vypadá život kolem našich
pohodlných Lexusů?

Řekla, řekl: žij jako kdyby nebyl zítřek

Každá chvíle náš může donést blíž
k Bohu, který nikdy neměl problém s prachama

Hey, Bono, jsem rád, že ses zeptal
Život stojí za žití, život je víc než jsme my...
 

 
 
 
 

Adding To The Noise
 
What's it gonna take
To slow us down
To let the silence spin us around?
What's it gonna take
To drop this town?,
We've been spinning at the speed of sound.
 
Stepping out of those convenience stores
What could we want but more more more?
From the third world
To the corporate core
We are the symphony of modern humanity.
 
(chorus)
If we're adding to the noise
Turn off this song.
If we're adding to the noise
Turn off your stereo, radio, video...
 
I don't know
What they're gonna think of next
Genetic engineers of the most high tech.
A couple new ways
To fall into debt.
I'm a nervous wreck but I'll bet
That that T.V. set
Tells us what we've wanted to hear
But none of these sound bites
Are coming in clear
From the third world to the corporate ear
We are the symphony of modern humanity.
 
(chorus)
 
Zesilujeme hluk
 
Co nás přiměje k tomu,
Abychom zpomalili?
Abychom se obklopili tichem?
Kvůli čemu opustíme tohle město?
Stále se otáčíme dokola rychlostí zvuku.
 
 
Opouštíme obchody plné pohodlí,
Co bychom mohli chtít než mít stále víc a víc?
Ze třetího světa
Mezi smetánku
Jsme symfonie moderní lidskosti.
 
(refrén)
Pokud zesilujeme hluk,
Tak si tu píseň vypni.
Pokud zesilujeme ten hluk,
Vypni si stereo, radio, video…
 
Nevím,
Co zase dalšího vymyslí,
Genetičtí inženýří na nejvyšší úrovni,
Pár dalších způsobů
Jak upadnout do dluhů.
Jsem troska nervů, ale vsadím se,
Že ta telka
Nám říká vždycky to, co chceme slyšet,
Ale ani jeden z těchto bitů zvuku
Nejsou jasné
Ze třetího světa do uší všech,
Jsme symfonií moderního lidství.
 

 
 

On Fire
 
They tell you where you need to go
They tell you when you need to leave.
They tell you what you need to know
They tell you who you need to be.
 
But everything inside you
Knows there's more than what you've heard
There's so much more than empty conversations
Filled with empty words
 
(chorus)
And you're on fire
When He's near you
You're on fire when He speaks
You're on fire burning at these mysteries.
 
Give me one more time around
Give me one more chance to see.
Give me everything You are
Give me one more chance to be near You.
 
When everything inside me
Looks like everything I hat
You are the hope I have for change
You are the only chance I'll take
 
(chorus2)
And I'm on fire when You're near me
I'm on fire when You speak
I'm on fire burning at these mysteries
 
I'm standing on the edge of me,
I'm standing on the edge of everything I've ever been
And I've been standing at the edge of me, standing
At the edge
 
(chorus2)
 
V ohni
 
Říkají ti, kam máš jít
Říkají ti, kdy máš odejít
Říkají ti, co potřebuješ vědět
Říkají ti, kým máš být
 
Ale všechno unitř tebe
Ví, že je tu něco víc, než co slyšíš
Je tu něco víc, než bezduché tlachání
Plné bezduchých slov
 
A ty jsi jako v ohni,
Když je blízko tebe
Jsi jako v ohni, když mluví
Jsi jako v ohni, který spaluje všechny tyto záhady
Dej mi víc času
Dej mi ještě jednu šanci, abych prohlédl skrz včechno
Dej mi všechno, co jsi
Dej mi ještě jednu šanci být ti blízko
 
Když to vypadá, že všechno uvnitř mne
Skrývám
Ty jsi naděje změnit to
Ty jsi ta jediná šance, kterou přijmu
 
A já jsem jako v ohni, když jsi blízko mne
Jsem jako v ohni, když ke mne mluvíš
Jsem jako v ohni, který spaluje všechny tyhle záhady
 
Stojím na konci svých sil
Stojím na vrcholu všeho, co jsem kdy byl
A já stojím na konci svých sil
Stojím
Na vrcholu
 

 

TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek